Genel Satış Hükümleri ve Satış Koşulları

Genel Satış Hükümleri ve Satış Koşulları

Microfiber Nonwovens


Microfiber Nonwovens

MICRONONWOVEN TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.

GENEL SATIŞ HÜKÜMLERİ VE SATIŞ KOŞULLARI

 

TANIMLAR

Işbu Genel Satış Hükümleri ve Satış Koşulları Sözleşmesinde (Genel Hükümler ve Koşulları) belirtilen kelimelerin anlamları şu şekilde olup kelimeler bundan sonra Sözleşme içerisinde aşağıda belirtilen anlamda kullanılacaktır.

Malı satın alan tüzel kişiliği bulunan veya gerçek kişi, işbu Sözleşme ile “Alıcı” olarak anılacaktır.

“MICRONONWOVEN TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.” işbu Sözleşme ile “Satıcı” olarak anılacaktır.

Satıcı tarafından Alıcı’ya tedarik edilecek olan ürün işbu Sözleşme ile “Mal” olarak anılacaktır.

GENEL

1.     Işbu Genel Hüküm ve Koşullar, Alıcı tarafından yapılan ve Satıcı tarafından Kabul edilmiş bütün tekliflere münhasıran uygulanacak olan hükümlerdir. İşbu hükümler, yeniden Satıcı ve Alıcı tarafından kararlaştırılmış olmasa bile taraflar arasındaki bütün mal satışları için uygulanacaktır.

2.     Siparişler yalnızca işbu Genel Hüküm ve Koşullar ile konu edilen hükümlere tabi olacaktır.  Alıcı tarafından yazılı olarak yapılan karşı teklifler, eklemeler, çıkarmalar veya değişikler ile Alıcı’nın satın alma koşuları; Satıcı tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır

3.     İşbu Genel Hüküm ve Koşullar’da yapılacak olan herhangi bir değişiklik(Taraflar arasında kararlaştırılan özel hükümler de dahil olmak üzere); Satıcı’nın yazılı onayı bulunmadıkça uygulanamaz. Satıcı’nın, önceden ihtar edilmesine gerek olmaksızın, işbu Genel Hüküm ve Koşullar’da değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.

4.     Satıcı, sipariş teyidi veya proforma fatura sunulmadığı sürece Alıcı’nın “Genel Hükümler ve Satış Koşullarını” uygulamakla yükümlüdür.

TEKLİF VE SÖZLEŞME

5.     Satıcı tarafından verilen fiyat teklifi, tarafları bağlayıcı bir teklif niteliğini teşkil etmez. Alıcı tarafından verilen sipariş, Satıcı’nın işbu Genel Hüküm ve Koşullar maddelerine uygun olarak verilen teklif doğrultusunda, satış sözleşmesi kurma teklifi niteliğindedir. Bu teklif yalnızca Satıcı tarafından proforma fatura veya Satıcı’nın sipariş onay formu gönderilmesi durumunda ya da Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmeye başlaması durumunda geçerlidir.

6.     Ürünün kullanımını etkilemediği veya Alıcı ile kararlaştırılmadan herhangi bir değişiklik yapılamayacağına dair özel bir anlaşma hükmü bulunmadığı takdirde, Satıcı tarafından teknik değişiklikler yapılabilir.

7.     Numuneler, ürün broşürleri, açıklamalar, fotoğraflar veya çizimler; tasvir ve/veya test amaçlı gönderilen malzeme olarak kabul edilecek ve yalnızca ürünlerin yaklaşık özellikleri ile ayrıntılarını gösterecek olup Satıcı ile Alıcı arasında akdedilecek herhangi bir sözleşmenin parçasını oluşturmayacaktır.

8.     Satıcı’nın sipariş onay formu veya proforma fatura gönderdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde siparişlerin Alıcı tarafından onaylanmadığı, akreditifin açılmadığı veya nakit ödeme yapılmadığı takdirde; Satıcı’nın fiyat teklifi kendiliğinden geçersiz sayılacak olup Satıcı tarafından kararlaştırılan yeni koşullar uygulanacaktır. Satıcı tarafından belirlenen yeni koşullarda yapılan fiyat teklifi arttırılabilir.

FİYAT VE ÖDEME

9.       Alıcı ve Satıcı arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Satıcı tarafından verilen bütün fiyatlar fabrika çıkışı teslim esasına göre verilir. Satıcı’nın kendi iş yeri dışında sözleşme konusu ürüleri teslim etmeyi kabul ettiği durumlarda; Alıcı, Satıcı’nın nakliye, paketleme ve sigorta masraflarını ödemekle yükümlü olacaktır.

10.    Satıcı’nın kanunen belirli oran ve şekilde belirtilen dönemlerde ödemekle yükümlü olduğu, katma değer vergisinin de içinde bulunduğu vergiler, resmi harçlar ve ödemeler belirtilen fiyata dahil değildir. Alıcı tarafından vergiden muaf tutulması talep edilirse, muafiyete ilişkin belgenin Satıcı tarafından sunulması gerekmektedir. Satıcı’nın kanundan, emirden veya resmi kurumlar tarafından yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak ek maliyetlerinin ortaya çıkması durumunda, bu maliyetler de Satıcı tarafından ödenecektir. Alıcı tarafından ödenmesi gerkeen stopaj vergisi fiyata dahil edilemez ve Alıcı tarafından ödenmesi gereken hiçbir vergi fiyattan mashup edilemez.

11.    Teklif edilen bütün fiyatlar, Satıcı’nın sipariş onayı Alıcı’ya gönderilene kadar değiştirilebilir. Satıcının teklif ettiği fiyatlar, Satıcı’nın teklif edilen fiyatları, Mallar ile birlikte Garanti Koşulları’nı, Doğrudan ve Dolaylı Zararları kapsar. Hammadde, ücret ve enerji maliyeti artışlarında öngörülemeyen ve kontrol dışında gelişen değişikliklerin oluşması durumunda; Siparişler Satıcı tarafından onaylansa dahi, Satıcı fiyatları bu değişikliklere göre değiştirme ve ayarlama hakkına sahiptir.

12.    Alıcı’nın ödemede temerrüde düşmesi, ödeme güçlüğüne düştüğüne ve borcunu ödeyebilme güvenilirliğinin kalmadığına dair haklı bir şüphenin oluşması durumunda; Satıcı, fiyatı ödenmemiş gönderiler için teminat veya önödeme talep edebileceği gibi, diğer haklarına halel gelmeksizin, sözleşmeye konu iş ilişkisinden doğan bütün alacaklarını talep etme hakkına sahiptir. Fiyatı ödenmeyen siparişler ve tamamlanmayan siparişler, Satıcı’nın haklarına halel gelmeksizin iptale tabidir. Alıcı yalnızca karşı iddiasının kesinleşmiş bir hükümle sonuçlanması ile ödemeleri mahsup edebilir veya durdurabilir.

13.    Aksi kararlaştırılmadığı takdirde, ödeme mallar teslim alındığı tarihte yapılır. Ödeme yalnızca, Satıcı’nın hesabına ilgili tutarın geçmesiyle yapılmış sayılır. Bu durum aynı zamanda, anlaşmalı poliçe ödemeleri ile akreditif (L/C) ödemeler durumunda da geçerlidir. Yalnızca swift mesajları kanıt olarak değerlendirilebilir; ödeme talimatları kanıt olarak dikkate alınmayacaktır. Satıcı; senet, çek ve diğer ödeme vaatlerini içeren belgeleri kabul etmekle yükümlü değildir.

14.    Alıcı vadesinde herhangi bir ödeme yapmazsa Satıcı, Satıcının sahip olduğu diğer herhangi bir hak veya hukuk yoluna halel gelmeksizin ödemenin tamamı yapılana kadar, vade tarihinden itibaren Euro Central Bank veya American Central Bank’ın geçerli marjinal borç verme kolaylığı oranının 5 puan üzerinde faiz uygulama hakkına sahiptir.

TESLİMAT VE TESLİMAT TARİHİ

15.  Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, sözleşme konusu mallar fabrika çıkışı teslim esasına göre teslim edilecektir.

16.  Satıcı liman teslimatı yapma hakkını saklı tutar ve ayrı olarak faturalandırılmış bütün teslimatlar her bir faturanın vadesi geldiğinde, sonrasında yer alan teslimatların yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, ödenecektir. Herhangi bir parçanın teslimatında yaşanan gecikme, Alıcı’nın kalan teslimatı kabul etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

17.  Belirtilen bütün teslimatlar ve varsa sevkiyat tarihleri yaklaşık olarak belirlenmiş olup üretim tarihindeki veya gemi tarihlerindeki gecikmelere göre değişiklik gösterebilir. 7 (yedi) iş gününü aşan gecikmeler Alıcı’ya bildirilecektir. Alıcı, teknik verilerin ve belgelerin sağlanmaması, onaylar ile birlikte önödemenin ve teminatın verilmemesi, akreditifin geç açılması veya sipariş bilgisinin geç onaylanması gibi yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği sürece teslimat süreleri geçersiz olacaktır.

18.  Alıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda, Satıcı’nın malı teslim yükümlülüğü sona erer.

19.  Satıcı’nın teslimat yükümlülüğü, mallar sevk edildiğinde veya sevk edileceğine dair bilginin verilmesi ile yerine getirilmiş olur.

20.  Malların, sevkiyat sırasında, sevkiyat sonrasında, paketleme veya nakliye edilirken depolanması sürecinde, malların zarar görmesi durumundan, Malların fabrika çıkış teslim esasına göre teslim edilecek olması nedeniyle, Satıcı sorumlu değildir.

21.  Satıcı, mücbir sebeplerden kaynaklanan herhangi bir gecikme nedeniyle doğan herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Sevkiyatın mücbir sebeplerden dolayı gecikmesi durumunda, sevkiyat gecikme nedeniyle kaybedilen süre kadar uzatılacaktır.

22.  Alıcı, malları teslim aldığında derhal malları inceleyecektir. Malların eksik, kusurlu (paketleme kusurları, ruloların ve paletlerin dışından görülebilen diğer kusurlar) veya yanlış teslimat olduğunu iddia eden Alıcı; teslim belgesine sırasıyla gönderme belgesini/irsaliyesini malları teslim alır almaz eklemeli ve Satıcı’ya bu durumu teslim belgesini, gönderme belgesini, sevk irsaliyesini ekleyerek, kendi tesisine vardıktan 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirmelidir. Bu şekilde bir ihtarın yapılmaması, Alıcı’nın koşulsuz kabulü ve bu tür bütün talep haklarından feragat ettiği anlamına gelecektir.

23.  Satıcı; nakil şeklini, nakliye aracını, nakliye rotasını, gerekli koruma araçlarının türünü ve boyutunu, nakliyer acentesini, taşıyıcıyı veya genel olarak paketlemeyi seçme hakkına haizdir.

24.  Malın iadesi yalnızca Satıcı’nın yazılı onayı ile yapılabilir. Satılan ve ve ayıplı olmayan bir malın iadesi mümkün değildir.

25.  Satıcı’nın yazılı onayı ile malların iade edilmesi durumunda;

a) Satıcı’dan alınan malın iade kodunun, iade edilen koli üzerinde açıkça gösterilmesi gerekmektedir.

b) Alıcı, Satıcı’nın fikrine göre, iade edilen malların özensiz olarak paketlenmesinden  veya Alıcı’nın kusurundan dolayı iade edilen mallarda herhangi bir hasarın meydana gelmesi nedeniyle hadarı tazmin etmekle sorumludur.

MÜCBİR SEBEPLER

26.  Satıcı, sayılan hallerle sınırlı olmamak koşuluyla; doğal afetler, grevler, lokavt, kazalar, savaş, yangın, kıtlık, doğal kaynakların azalması veya hammaddelerin tükenmesi, makine ve tedarik kaynaklarının bulunamaması gibi kontrol dışında gerçekleşen makul olmayan olaylardan ve koşullardan dolayı gerçekleşecek gecikmelerden veya yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu tutulamayacak olup Satıcı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için makul bir süreye sahip olacaktır. Satıcı, makul bulunmayan bir süre boyunca gecikmenin yaşanması durumunda, kendisine bir sorumluluk atfedilmeden sözleşmeyi feshedebilir.

MÜLKİYET HAKKI

27.  Satıcı, iş ilişkisinden dolayı Alıcı’ya ve bağlı şirketlerine karşı sahip olduğu mevcut ve gelecekteki tüm alacaklar ödenene kadar teslimat kaleminin mülkiyetini saklı tutar. Satıcı, Alıcıyı cari hesap bazında faturalandırırsa, mülkiyetin saklı tutulması, kabul edilen bakiye için geçerlidir.

28.  Alıcı, olağan iş akışı içerisinde teslim edilen ürünü yeniden satma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, Alıcı, teslim edilen ürünün daha fazla işlem görmeden veya daha sonra yeniden satılıp satılmadığına bakılmaksızın, Alıcının söz konusu yeniden satış sonucunda alıcısına veya üçüncü bir kişiye karşı sahip olduğu nihai fatura tutarı tutarındaki tüm alacakları işbu vesile ile Satıcıya temlik eder. Alıcı, temlikten sonra dahi bu tür alacakları tahsil etme hakkına sahiptir. Satıcının alacağı tahsil etme hakkı bundan etkilenmez’ ancak Satıcı, Alıcının ödeme yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmesi ve ödemede temerrüde düşmemesi durumunda alacağı tahsil etmeyeceğini taahhüt eder. Satıcı, Alıcının devredilen alacağı ifşa etmesini ve borçlunun tahsilat için gerekli tüm bilgileri vermesini, ilgili belgeleri teslim etmesini ve borçlulara (üçüncü şahıslara) temlik hakkında bilgi vermesini talep edebilir.

29.  Teslimat kaleminin Alıcı tarafından işlenmesi veya yeniden şekillendirilmesi, her zaman üretici olarak Satıcı adına gerçekleştirilir, ancak Satıcı için herhangi bir yükümlülük altına girmez. Teslimat kaleminin Satıcı’ya ait olmayan farklı bir ürünle işlenmesi veya birleştirilmesi durumunda, Satıcı yeni ürün üzerinde teslimat kaleminin teslimat anında işlenen diğer ürün/ürünlere oranını yansıtan bir yüzde oranında ortak sahiplik elde eder. işleme. Burada ayrılmış Mallar için geçerli olan hükümler, bunun dışında, işlemeden kaynaklanan yeni geliştirilen öğe için de geçerli olacaktır.

30.  Teslimat kaleminin Satıcı’ya ait olmayan ürünlerle ayrılmaz bir şekilde karışması durumunda, Satıcı yeni üründe, teslimat kaleminin karıştırıldığı andaki diğer karışık kalemlere oranını yansıtan bir yüzde oranında ortak mülkiyet elde eder. Karıştırma, Alıcının ürününün ana öğe olarak kabul edilmesini gerektirecek şekildeyse, Alıcı işbu belge ile orantılı bir ortak mülkiyeti Satıcıya devretmeyi kabul eder. Alıcı, tek mülkü veya ortak mülkiyeti Satıcı için güvenli bir şekilde muhafaza edecektir.

MAL KALİTESİ

31.  Satıcı, fiziksel ve kimyasal miktarlardan alışılmış veya teknik olarak kaçınılmaz sapmaları aşağıdaki şekilde saklı tutacaktır:

a.     Satıcının miktar olarak +/-% 10 göndermesine izin verilir

b.     Makara uzunluğu +/- %2’ye göre değişebilir

c.     Makara genişliği +/- 6 mm’ye kadar değişebilir

d.     Temel ağırlık, 1m2’lik bir örnekle ölçüldüğü gibi +/-% 10 oranında değişebilir.

e.     Renk ve lif dağılımında küçük sapmalar meydana gelebilir.

f.      Satıcı, ürünler veya spesifikasyonları ile ilgili, açık veya zımni veya satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya başka bir şekilde hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

g.     Satıcı, dolaylı, beklenmedik, tesadüfi veya şarta bağlı kayıplar için herhangi bir iddiaya tabi olmayacaktır.

h.     Teslimat kaleminin ayrıntıları, (örn. Kataloglarda, ürün bilgilerinde, elektronik ortamda veya etiketlerde sağlanan) Satıcının genel deneyim ve bilgisine dayanır ve bu nedenle yalnızca referans değerler veya kazançlardır. Bu ürün detayları ve açıkça öngörülen özellikler / amaçlar, müşteriyi ürünü amaçlanan amaç için test etme ihtiyacından kurtarmayacaktır.

i.      Teslim edilen ürünün kalitesi kesin olarak açıkça üzerinde anlaşmaya varılan özelliklerle (ör. Spesifikasyonlar, etiketler, onaylar, diğer bilgiler) açıklanacaktır. Özel bir amaca veya belirli bir uygunluğa ilişkin garanti, yalnızca açık yazılı anlaşma durumunda verilecektir; aksi takdirde uygunluk ve kullanım riski Alıcı tarafından üstlenilecektir. Açıkça belirtilenler dışındaki teslimatların özellikleri veya diğer nitelikleri garanti edilmeyecektir. Alıcı tarafından mantıksız olarak kabul edilmediği sürece, renkler, formüller, tarifler, işlemler ve hammaddelerin kullanımı ve sipariş boyutları dahil olmak üzere fiziksel ve kimyasal miktarlardan alışılagelmiş veya teknik olarak kaçınılmaz sapmaları saklı tutarız.

 

KALİTE TALEPLERİ

32.  Malların kalitesi ile ilgili herhangi bir talep, Malların alınmasından itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Satıcı, bu tarihten sonra talepleri kabul etmeme hakkına sahiptir. Kusurlu ruloların ve numunelerin etiketleri herhangi bir talep ile sunulmalıdır.

33.  Alıcı, ödenmemiş bir taleple herhangi bir Mal satamaz. Mallar satılırsa, Satıcı artık sorumlu değildir.

34. Alıcı, Satıcının reddedilen Malları derhal incelemesine izin verecek, özellikle bunlar talep üzerine ve Satıcının masrafıyla Satıcıya sunulacaktır. Şikâyetlerin asılsız olması halinde Satıcı, nakliye masraflarını ve muayene masraflarını Alıcıdan tahsil etme hakkını saklı tutar

35Satıcının, Malların satışı ile bağlantılı olarak veya Alıcı veya herhangi bir üçüncü tarafın getirdiği herhangi bir talep veya yasal işlem için Alıcıya karşı tek sorumluluğu, Satıcının tercihine bağlı olarak Malların değiştirilmesi veya satın alma fiyatının iadesi ile sınırlı olacaktır. Satıcının Mallarını kullanan bitmiş ürünler için herhangi bir talep kabul edilmeyecektir ve Satıcının ürününe uygulanan herhangi bir işlem veya masraf için Satıcıdan ücret alınamaz. Ayrıca ekstra navlun ücretleri, işçilik maliyetleri vergileri, özel. talepler açısından maliyet ve KDV Satıcının sorumluluğunda değildir ve bu masraflar için Satıcı’dan tazminat talep edilemez.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

36. İşbu Hüküm ve Koşulların yerine getirilmesinden kaynaklanan veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan tüm Fikri Mülkiyet Hakları, halihazırda kazanılmış olmadığı sürece, Satıcının mutlak mülkiyeti haline gelecek ve Alıcı, bu tür bir durumun sağlanması için makul olarak gerekli olan, Satıcı’ya tanınan uygun araçların sağlanması veya üçüncü taraflarla anlaşmalar akdedilmesi hakları gibi her şeyi yapacaktır. Alıcı, Satıcıyı tüm masraf ve masraflara karşı tazmin etmeyi ve tazmin etmeyi kabul eder ve Alıcının, haleflerinin ve Alıcının ürünlerini devreden veya bayilerinin veya kullanıcılarının fiilen davalı konumuna getirildiği tüm davaları ve yargılamaları veya burada sipariş edilen öğelerin kullanımından veya satışından kaynaklanan herhangi bir ABD, Avrupa Birliği veya yabancı patent ihlali iddialarını masrafları kendisine ait olmak üzere savunmayı kabul eder. Satıcı, fikirlerin, tasarımların, çizimlerin ve diğer belgelerin tüm mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar; bunlar yalnızca Satıcının açık yazılı onayı ile üçüncü şahısların kullanımına sunulabilir. Bir teklifin parçası olarak sağlanan çizimler ve diğer belgeler, talep üzerine Satıcıya iade edilmelidir; Satıcı ile sipariş verilmediği durumlarda bu zorunludur. Satıcının, Alıcı tarafından sağlanan çizimlere, modellere, numunelere veya diğer belgelere göre malları teslim etmesi durumunda Alıcı, üçüncü şahısların sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmemesini sağlayacaktır. Üçüncü bir şahıs, mülkiyet haklarına, mülkiyet haklarına atıfta bulunarak, özellikle bu tür ürünlerin üretimini ve teslimatını yasaklarsa, Satıcı, yasal sorumlulukları incelemeye gerek kalmaksızın ilgili tüm faaliyetleri askıya alma ve tazminat talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca Alıcı, Satıcıya sunulan belgelerle ilgili olarak üçüncü şahısların iddialarına karşı Satıcıyı derhal tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

37.  Alıcı, satın alınan Malları doğrudan veya dolaylı olarak düzenleyen veya etkileyen her tüzük veya yasaya tam olarak uymayı ve bu tür bir uyumun sağlanamamasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluk, masraf veya zarara karşı Satıcıyı tazmin etmeyi ve zararsız hale getirmeyi kabul eder.

 

İFA YERİ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

38.  Başta iş ilişkileri ve özellikle teslimatlar ile ilgili ifa yeri Gaziantep’tir ve Çıkabilecek uyuşmazlıklarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Sözleşme’nin kurulması ve sözleşme ilişkisinin geçerliliği hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklarda da Gaziantep Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

39.  Satıcı, Alıcı’nın iş yerinde bulunan mahkemelerde Alıcı’ya karşı dava açma hakkına sahiptir.

40.  Alıcı ile kurulan iş ilişkilerinde münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak ve Türk hukukuna tabi olunacaktır.

41.  Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmesi (C.I.S.G) ve diğer uluslararası toplulukların düzenlemiş olduğu mal satışı sözleşmeleri uygulanmayacaktır.


Microfiber Nonwovens

Microfiber Nonwovens

Microfiber Nonwovens
Microfiber Nonwovens

Microfiber Nonwovens

Microfiber Nonwovens olarak 2000lerin başında kurulan firmamız PET elyaf ithalatında faaliyete geçtiği gün itibariyle öne çıkmış ,farklı alanlara ürün tedarikinde müşteri odaklı hizmetleri dahilinde kendi alanında zirvedeki firma pozisyonuna gelmiştir. 2019 yılı itibariyle Nonwoven sektörüne yapmış olduğu yatırım ile hizmet ağını genişletmeyi ön gören firmamız Kilis Organize Sanayi bölgesinde bulunan 22000m2 alanda kurulu Microfiber Nonwovens tesiste son teknoloji üretim ekipmanları Microfiber Nonwovens ile PP Spunbond, Meltblown&Kompozit ürünler, Elastik Nonwoven ve Sorbent ürün grupları ile faaliyetlerine devam etmektedir. Alanında tecrübeli ekibimiz Microfiber Nonwovens,son teknoloji ekipmanlarımız, güncel aplikasyonlar vasıtasıyla katma değerli üretimler yapmak için sürekli Ar-Ge çalışmalarımız Microfiber Nonwovens ile müşterilerimize çözüm ortağı olarak destekte bulunmaktayız. Firmamız PP Spunbond 12,000 ton/yıl, Meltblown 720ton/yıl ,Elastik 720 ton/yıl üretim kapasitesi ile tedarik zincirinde kayda değer bir ivme Microfiber Nonwovens yakalamış olmakla beraber sunmuş olduğu Microfiber Nonwovens hizmetleri ISO 9001,ISO 14001 ,ISO 45001 standartlarında sürdürmektedir. Microfiber Nonwovens Aynı zamanda çevreye verdiğimiz değer ve yeşil çevre projemiz doğrultusunda enerji tüketiminde Microfiber Nonwovens karbon ayak izimizi sıfıra indirmek için güneş Microfiber Nonwovens panellerimizi de 2022 Microfiber Nonwovens yılı itibariyle devreye almış bulunmaktayız.Microfiber Nonwovens

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz